Zaznacz stronę

Usługi

Doradztwo inwestycyjne

Inwestycje są nierozłącznym elementem każdego biznesu. Trafność planowania oraz terminowa realizacja mieszcząca się w założonych ramach budżetowych jest wyznacznikiem dobrze zrealizowanego procesu inwestycyjnego. Profit-Consult zapewnia profesjonalną obsługę firm w zakresie doradztwa inwestycyjnego, którego podstawowym celem jest zmniejszanie ryzyka i zwiększenie rentowności przedsięwzięcia. Sprawdzone wzorce zawsze dostosowujemy do specyfiki naszych Klientów, by rzetelnie i obiektywnie zoptymalizować strukturę finansowania przedsięwzięcia. Doradzamy, jak pozyskiwać fundusze na projekty inwestycyjne oraz w jaki sposób najkorzystniej alokować uzyskiwane nadwyżki finansowe.

Oferta Profit-Consult w zakresie doradztwa inwestycyjnego obejmuje m.in.:

 • Studia przed inwestycyjne poprzedzające zaplanowanie inwestycji, uwzględniające wszelkie aspekty działalności firmy, przede wszystkim analizę źródła finansowania inwestycji, zdolność firmy do wdrożenia projektu, rentowność projektu czy atrakcyjność produktu lub usługi oraz reakcję konkurencji.
 • Projekty doradcze w zakresie zarządzania inwestycjami – pomoc w zakresie formułowania i realizacji projektu inwestycyjnego.
 • Pozyskiwanie inwestorów i partnerów przedsięwzięcia – poprzez odpowiednie przygotowanie i zebranie dokumentów oraz fachową prezentację planowanej inwestycji Profit-Consult pomaga w uzyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, którymi mogą być zarówno instytucje finansowe, rządowe jak i inni przedsiębiorcy zainteresowani inwestycjami w danej branży.

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

Transakcjom fuzji i przejęć towarzyszą zazwyczaj skomplikowane kwestie finansowe, prawne i operacyjne. Pomagamy przeprowadzić główne etapy fuzji: planowanie, przeprowadzenie transakcji, integrację firm po transakcji oraz monitorowanie efektów. Usługi doradcze przy transakcji połączenia z innym podmiotem lub transakcji kupna/przejęcia przedsiębiorstwa obejmują cały proces przygotowawczy, wycenę spółek (w przypadku połączenia by określić tzw. parytet wymiany), organizację i nadzór nad procesem „due diligence”, merytoryczną koordynację prac biegłych rewidentów i doradców prawnych w transakcji, doradztwo podczas negocjacji. W finalnej fazie doradzamy przy zamknięciu transakcji połączeniowej czy też ostatecznym wynegocjowaniu i podpisaniu umowy inwestycyjnej.

Oferta Profit-Consult w zakresie fuzji i przejęć obejmuje m.in.:

 • wyceny podmiotów i zorganizowanych części działalności
 • kompleksowe analizy due diligence w zakresie ekonomicznym, finansowym i prawnym
 • opracowywanie warunków transakcji
 • opracowywanie biznes planów
 • opracowywanie umów dotyczących transakcji
 • kompleksową obsługę procesu transakcji
 • doradztwo i uczestnictwo w negocjacjach.

Doradztwo marketingowe

Wspieramy firmy w ich drodze ku podnoszeniu skuteczności działania. Jesteśmy równo zmotywowani przy współpracy z przedsiębiorstwami będącymi w fazie dynamicznego rozwoju jak i z tymi, które przeżywają kłopoty rynkowe. Wszelkie nasze prace i analizy są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnej firmy, po wcześniejszym zbadaniu jej sytuacji na rynku, sytuacji wewnątrz przedsiębiorstwa i jego otoczenia rynkowego. Pomagamy firmom opracować strategie potrzebne na danym etapie rozwoju przedsiębiorstwa oraz szkolenia dla kierownictwa w celu skutecznego ich wdrożenia. Dzięki współpracy z nami, firmy uzyskują obiektywne spojrzenie z zewnątrz organizacji na swoje “wczoraj, dzisiaj i jutro”.

Zakresem analiz i rekomendacji Profit-Consult mogą zostać poddane m.in.:

 • strategia marketingowa
 • strategia sprzedaży
 • wizerunek firmy
 • komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • portfel produktowy
 • analiza i strategia pozycjonowania marki
 • komunikacja wewnętrzna
 • relacje z mediami.

Opiniowanie Kontraktów

W dobie coraz większej liczby przepisów prawa polskiego oraz dyrektyw unijnych, przedsiębiorstwa muszą zwracać szczególną uwagę oraz wykazywać ostrożność przy zawieraniu kontraktów z innymi podmiotami gospodarczymi, w taki sposób, by nie narazić swojej firmy na straty.

Oferta Profit-Consult obejmuje proces opiniowania kontraktów w celu wykluczenia ewentualnych błędów. Profit-Consult zapewnia również doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa zawierania kontraktów.

Doradztwo strategiczne

Strategia firmy ma zapewnić jej stały wzrost, zagwarantować przewagę konkurencyjną i umożliwić pokonywanie wyzwań biznesowych. Profit-Consult pomaga formułować i wdrażać strategie oraz podejmować właściwe decyzje biznesowe, po to, aby umożliwić im wykorzystanie szans wynikających z otoczenia zewnętrznego, jak i ich wewnętrznego potencjału. Dostęp do eksperckich zasobów wiedzy oraz międzynarodowe doświadczenie łączymy z dogłębną znajomością lokalnych rynków.

Oferta Profit-Consult obejmuje m.in.:

 • Analizy i planowanie strategiczne

Istotą analiz i planowania strategicznego jest sprawdzenie kondycji przedsiębiorstwa pod względem jego zdolności do osiągnięcia sukcesu w ciągle zmieniającym się, dynamicznym i złożonym otoczeniu ekonomiczno – politycznym; wskazuje słabe i mocne strony firmy, identyfikuje posiadane i potrzebne zasoby niezbędne do osiągnięcia sukcesu; pozwala na wyznaczenie kierunków rozwoju, minimalizację ryzyka gospodarczego oraz wykorzystywanie nadarzających się możliwości.

 • Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

Opracowywanie strategii rozwoju firmy poprzez kompleksowe określenie celów, sposób ich realizacji uwzględniając specyfikę poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa; pomaga to stworzyć przejrzystą strukturę prowadzonej działalności, jasno określić kierunki rozwoju oraz warunkuje i wspomaga podejmowanie decyzji cząstkowych.

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja jest poprzedzona szczegółową analizą ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa; restrukturyzacja obejmuje pomoc w celu wzmocnienia pozycji finansowej i rynkowej firmy oraz podniesienia jej efektywności; efektem restrukturyzacji może być bądź “odchudzenie” przedsiębiorstwa bądź zmiana struktury organizacyjnej i jest powiązana z opracowywaniem strategii rozwoju.

 • Analiza otoczenia firmy

Kompleksowa analiza, na którą składa się analiza otoczenia rynkowego, politycznego, ekonomicznego, prawnego, organizacyjnego i społecznego oraz analiza konkurencji przy użyciu metod marketingowo- finansowych oraz danych dostarczanych przez instytucje i organizacje zajmujące się analizą danej branży; analiza ta wykonana jest w dwóch płaszczyznach: regionalnym i ogólnopolskim

 • Strategie rozwoju marketingowego

Marketing jako jeden z ważniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa stanowi o sukcesie rynkowym firmy poprzez wyróżnienie firmy na tle konkurencji, plany marketingowe, jakie przygotowuje Profit-Consult są kompleksowym zestawieniem analizy dotychczasowej polityki/działań marketingowych, analizy rynku, ogólnej strategii marketingowej firmy wraz z konkretnymi programami marketingowymi uwzględniającymi budżet przedsiębiorstwa i system monitoringu projektu.